Diezestraat 18, 1946 AJ Beverwijk info@egdeverandering.nl Elke Zondag samenkomst om 10:30

HET LOGO VAN DE GEMEENTE

 

Het logo van ‘De Verandering’ bestaat uit vijf onderdelen, die voor ons belangrijke   geestelijke waarheden symboliseren.

 

 

 

 

Het kruis  - Centraal in het logo staat het kruis. Dat is het symbool van het offer dat Jezus Christus heeft gebracht toen Hij voor onze zonden stierf. Jezus Christus is onze Redder. De Bijbel leert, dat we zonder Jezus verloren zijn. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes.3:16)

 

 

De oliekan  -  De oliekan is het symbool voor genezing en zalving. Jezus Christus is onze Geneesheer. En vervuld van zijn liefde willen we ook omzien naar elkaar in pastorale zorg.

 

"Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden." (Psalm 147:3)


Olie is ook een symbool van de zalving met de Heilige Geest. Van Hem hebben wij gaven ontvangen om daarmee God te eren en elkaar op te bouwen.  

 

 

Het wasvat  -  Rechts van het kruis is een wasvat afgebeeld. Dit symbool staat voor reiniging en heiliging. Jezus is onze Heiligmaker. Het symbool van het wasvat roept ons op om ons te heiligen en vol te zijn van de Heilige Geest:

 

"... maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: weest heilig, want Ik ben heilig." (1 Petrus 1:15, 16).

 


De kroon  -  De kroon staat voor het koningschap van Jezus Christus. Wij geloven in zijn spoedige wederkomst en onze vereniging met Hem. Tot die terugkeer willen wij concreet de liefde van de Heer Jezus bekend maken aan alle volken, te beginnen in onze eigen omgeving. 


"Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde." (Openbaring 22:12-13)


De wereld  -  De wereldbol verwijst naar de opdracht die we als gelovigen hebben om de boodschap van Jezus Christus aan deze wereld te vertellen:

 

"Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen." (Markus 16:15-18).

 

Wilt u ons wat geven dan kan dat met de GIVT app. 

* Evangelische gemeente '"de Verandering"heeft een ANBI status.

Aankomende aktiviteiten

22 apr 2024
19:30 - 21:00
Gebedsavond
23 apr 2024
10:00 - 12:00
VlijtigeHuisVrouwen
23 apr 2024
19:30 - 21:30
Gemeente vergadering
26 apr 2024
09:00 - 12:00
Vrijdag ochtend kring
27 apr 2024
19:30 - 22:30
Tieners
28 apr 2024
Meivakantie